Regionalne Programy Operacyjne

W okresie programowania 2014-2020 realizowanych będzie 16 dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych: 15 dla regionów słabiej rozwiniętych oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.
Regionalne Programy Operacyjne będą finansowane z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna alokacja na te programy wynosi 31,2 mld euro. Rolę Instytucji Zarządzających będą w ich przypadku pełnić zarządy województw.

Inwestycje, na które pozyskujemy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, muszą być zrealizowane na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach możemy pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu oraz priorytet dotyczący rozwoju firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.