Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako program krajowy będzie koncentrował się na dwóch filarach:

 1. poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
 2. interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:
 • wsparciu osób młodych,
 • szkolnictwie wyższym,,
 • innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej.

W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI). Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.

Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

 • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 29 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy,
 • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
 • realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia powszechnego, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym,
 • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej,
 • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje pozarządowe,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Minister właściwy ds. gospodarki,
 • Minister właściwy ds. zdrowia,
 • Minister właściwy ds. oświaty i wychowania,
 • Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
 • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego,
 • podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET),
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
 • podmioty ekonomii społecznej i  przedsiębiorstwa społeczne,
 • szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,
 • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • osoby objęte programami profilaktycznymi,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • społeczność romska.

 

Priorytety Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I Osoby młode na rynku pracy

 • wsparcie osób młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa dla młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 • poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 • rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem).

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

 • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych;
 • wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej;
 • rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia

 • przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie poprzez działania profilaktyczne);
 • wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego i podyplomowego kadr medycznych;
 • poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Oś VI Pomoc Techniczna

 • zapewnienie wsparcia procesów wpływających na wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz na działania związane z  koordynacją wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020.