Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Priorytety Programu Polska Cyfrowa 2014-2020:

 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu:
  • ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;
 1. E-administracja i otwarty rząd:
  • podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
  • poprawa cyfrowej efektywności urzędów,
  • zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego;
 1. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa:
  • e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu,
  • pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

Beneficjenci Programu:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.