Dotacje unijne

W ramach aplikowania o środki unijne świadczymy usługi w zakresie:

  • analizy możliwości i doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy unijnych,
  • konsultacji projektów unijnych,
  • przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
  • kompleksowej obsługi rozliczania, koordynacji i monitorowania realizowanych projektów,
  • doradztwa przy realizacji projektów,

W celu uzyskania informacji odnośnie konkursów w danym województwie i możliwości uzyskania dotacji, prosimy o kontakt telefoniczny.

Proces aplikowania o dotację z UE:

Proces składania wniosku o dofinansowanie unijne jest cyklem działań rozłożonych zazwyczaj na okres od 2 tygodni do miesiąca. Służy to przede wszystkim dopracowaniu szczegółów samego wniosku oraz przygotowaniu spójnej koncepcji rozwoju firmy oraz jej pracowników na podstawie działań i analizy potrzeb.

W pierwszym etapie nasz zespół opracowuje koncepcję projektu w odniesieniu do możliwości uzyskania dofinansowania. Dokonujemy wstępnej diagnozy potrzeb, opracowujemy cel i zakres planowanych usług, dokonujemy analizy możliwości uzyskania dofinansowania, przygotowujemy wstępną koncepcję projektu oraz harmonogram prac.

Opracowanie projektu:

Etap ten prowadzi do stworzenia spójnego projektu, który odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i uwzględnia wszystkie kryteria formalne i merytoryczne kwalifikujące go do otrzymania dofinansowania. Jest on realizowany przy ścisłej współpracy z klientem. Na tym etapie przeprowadzamy rozbudowaną analizę potrzeb i uwarunkowań; opracowujemy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb i zapisów programowych; przygotowujemy opis odniesienia projektu do programów rządowych i strategii regionalnych; szczegółowo określamy cel projektu i jego rezultaty; opracowujemy szczegółowy plan szkoleń; definiujemy działania i ich harmonogram; opracowujemy strukturę zespołu i system zarządzania (w tym finansami i jakością) w projekcie; przygotowujemy system monitorowania i ewaluacji projektu; opracowujemy kosztorys.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego:

Opracowujemy wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami (jeśli są wymagane w ramach danego konkursu unijnego), zgodnie z obowiązującymi wymogami, a następnie przekazujemy wniosek klientowi, który należy złożyć w odpowiedniej instytucji.