Oferta

Nasze usługi w ramach pozyskiwania dotacji:

 1. Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami
 2. Studia Wykonalności
 3. Doradztwo, sprawozdawczość i rozliczanie projektów


Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami

Aplikowanie o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o szczegółowe wytyczne dotyczące konkretnego programu, w ramach którego występuje się o środki pomocowe. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej poprzedzone jest zawsze analizą założeń projektu oraz doborem odpowiedniego funduszu i programu pomocowego. Eksperci naszej firmy zwracają szczególną uwagę na ocenę możliwości otrzymania wsparcia według kryteriów oceny i wyboru projektów w ramach dostępnych programów odpowiadających założeniom projektu Klienta. Szczegółowa analiza możliwości uzyskania dofinansowania poprzez spełnienie kryteriów wyboru projektów przeprowadzana każdorazowo przez specjalistów Euro Project przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku aplikacyjnego jest najistotniejszym elementem mającym wpływ na sukces w aplikowaniu o dofinansowanie inwestycji.

Kompleksowe przygotowanie inwestycji do współfinansowania ze środków europejskich wraz z wymaganą dokumentacją niezbędną do złożenia kompletnego Wniosku o dofinansowanie inwestycji obejmuje m.in.:

 • analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu;
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla pozyskania dofinansowania;
 • przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami (studium wykonalności/biznes plan, formularze pomocy de minimis, deklaracje, oświadczenia, itp.) w formie gotowej do podpisania i złożenia w Instytucji Finansującej;
 • pomoc przy kompletowaniu i przygotowaniu niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie;
 • złożenie wniosku w Instytucji Finansującej;
 • przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień;
 • przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Każdorazowo – przygotowując inwestycje do współfinansowania i opracowując dokumentację aplikacyjną nasi konsultanci są w ciągłym kontakcie z Klientem, w celu wypracowania najlepszej koncepcji projektu odpowiadającej warunkom wybranego programu i możliwej do zrealizowania i rozliczenia w kolejnym etapie po przyznaniu środków pomocowych.


Studia Wykonalności

Studia Wykonalności przygotowywane są m.in. na potrzeby ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje głównie infrastrukturalne. Planowany przez inwestora projekt inwestycyjny związany z budową/przebudową infrastruktury składa się z trzech faz: przedinwestycyjnej, inwestycyjnej i operacyjnej (eksploatacyjnej). Studium Wykonalności stanowi pierwszy etap, czyli fazę formułowania projektu inwestycyjnego. Rzetelne przygotowanie projektu inwestycyjnego wspomaga jego późniejszą realizację i eksploatację.

Świadcząc usługę konsultingową polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności firma  Euro Project przywiązuje dużą wagę do analizy wariantów inwestycyjnych możliwych do realizacji oraz do przygotowania rzetelnej analizy i oceny wykonalności inwestycji na wielu płaszczyznach, tj. poczynając od aspektów technicznych i technologicznych, prawnych, kadrowych oraz finansowych.

Główne elementy zawarte w Studium Wykonalności obejmują m.in.:

 • analizę wariantów inwestycyjnych możliwych do realizacji;
 • ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia, wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji do realizacji;
 • identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji;
 • ocenę wykonalności inwestycji pod kątem możliwości jej realizacji biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne/technologiczne, prawne, kadrowe czy finansowe;
 • ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów wynikających z zidentyfikowanych wcześniej problemów;
 • identyfikację szansy realizacji inwestycji i prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanych skutków wynikających z jej realizacji;
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych;
 • określenie celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla projektu;
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych;
 • określenie harmonogramu realizacji projektu;
 • określenie źródeł finansowania projektu;
 • analizę ekonomiczno-finansową (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych);
 • określenie rentowności finansowej i ekonomicznej dla projektu.

Rzetelnie opracowane Studium Wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Niewątpliwie najistotniejszą częścią każdego Studium Wykonalności projektu jest jego część finansowa – sporządzana przez naszą firmę wielowariantowo z bardzo dużą dbałością o szczegóły – określająca wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z potrzebnym kapitałem obrotowym, poziom kosztów produkcji i sprzedaży oraz dochody ze sprzedaży i stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Kompletne studium wykonalności jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji inwestycyjnych, biznesowych oraz rozwojowych, w związku z tym, że odpowiada na pytania dotyczące funkcjonowania przedsięwzięcia (zarówno w trakcie jego realizacji jak i w okresie eksploatacji), potrzebnej kadry, koniecznych nakładów, optymalnego czasu rozpoczęcia oraz zwrotu kapitału. Studium wykonalności odgrywa niezwykle istotną rolę w początkowym etapie przygotowania każdej inwestycji zatem wymaga ścisłej współpracy z Klientem w dopracowywaniu najoptymalniejszego rozwiązania dla przygotowywanej inwestycji.


Doradztwo, sprawozdawczość i rozliczanie projektów

Decyzja o uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby otrzymać przyznane dofinansowanie należy jeszcze projekt zrealizować zgodnie założeniami zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie i prawidłowo go rozliczyć. Popełnienie błędu na tym etapie może skutkować dużymi opóźnieniami w przelewie środków finansowych z urzędu, a w niektórych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatności. Prawidłowa realizacja projektu unijnego wymaga znajomości bardzo wielu przepisów zarówno krajowych jak i unijnych, wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów, procedur itp. Firma Euro Project oferuje swoim Klientom wsparcie merytoryczne w całym okresie trwania realizacji projektu poprzez:

 • doradztwo związane z prawidłową realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • doradztwo w przygotowaniu do realizacji poszczególnych zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • wsparcie w przeprowadzaniu procedur wyboru wykonawców, w tym procedur przetargowych zgodnie z PZP;
 • monitoring przebiegu realizacji zadań założonych w projekcie;
 • przygotowywanie sprawozdań dla instytucji wdrażającej;
 • wsparcie w prawidłowym oznakowaniu projektu (naklejka, listownik, tablica informacyjna, informacja na stronę www itp.);
 • przygotowywanie wniosków o aneks do umowy i zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i harmonogramie płatności.

Każdorazowo – w trakcie realizacji projektu nasi konsultanci są w ciągłym kontakcie z Klientem, doradzając co trzeba i należy zrobić w trakcie realizacji poszczególnych zadań aby nie było problemu z późniejszym ich rozliczeniem.

Rozliczanie projektu unijnego to zadanie trudne i odpowiedzialne, a przyczyny trudności na tym etapie mogą być nieraz bardzo błahe. Jednak błąd popełniony w trakcie realizacji lub rozliczania projektu unijnego nieraz trudno będzie naprawić, co może skutkować utratą dofinansowania unijnego lub jego części. Lepiej zapobiegać kłopotom, dlatego oferujemy firmom nasze usługi związane z rozliczaniem projektów unijnych.

W zakres rozliczania projektów wchodzi m.in.:

 • przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią oraz końcową;
 • weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu wyboru wykonawcy tj. dokumentacji ofertowej, umów z wykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • weryfikacja prawidłowego opisywania dokumentów księgowych potrzebnych do rozliczenia projektu;
 • komunikowanie się z instytucją odpowiedzialną za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków o płatność;
 • przygotowywanie korespondencji do instytucji rozliczającej w sprawach dotyczących rozliczania projektu;
 • bieżący monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dofinansowanie.

Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu wymaga dużej dyscypliny ze strony Klienta i bieżącego monitoringu realizowanego przez naszą firmę poprawności realizowanych zadań w celu doprowadzenia do rozliczenia końcowego projektu i do wypłaty ostatniej transzy na konto bankowe.