Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Project Magdalena Urbańska
  z siedzibą w 90-049 Łódź, ul. Kilińskiego 121/78;
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę o kontakt pod adresem: magdalenaurbanska.ep@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.