Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły EURO PROJECT Magdalena Urbańska swoje dane osobowe, w tym naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w EURO PROJECT Magdalena Urbańska, zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest EURO PROJECT Magdalena Urbańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 121/78. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: magdalenaurbanska.ep@gmail.com.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

EURO PROJECT Magdalena Urbańska jest firmą konsultingową specjalizującą się w kompleksowej pomocy przy pozyskiwaniu środków z obecnie dostępnych Funduszy Europejskich. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawieranie umów o współpracy art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

W związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktujemy się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.
Prowadzenie akcji marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.

Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie akcji marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe, dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

Administrator w związku z koniecznością wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego jest zobowiązany do archiwizowania dokumentów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona  przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizacja Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Administrator w związku z koniecznością wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego jest zobowiązany do archiwizowania dokumentów.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością EURO PROJECT Magdalena Urbańska będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

− organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

− podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów i usług informatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z nami w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z EURO PROJECT Magdalena Urbańska i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

− bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

− adwokatom i radcom prawnym w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez EURO PROJECT Magdalena Urbańska przysługuje prawo do:

− dostępu do swoich danych osobowych,

− sprostowania swoich danych osobowych,

− usunięcia swoich danych osobowych,

− ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

− przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Ponadto, osobie, której dane są przetwarzane przez EURO PROJECT Magdalena Urbańska przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez EURO PROJECT Magdalena Urbańska z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez nas lub zostać naszym pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez nas danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.