Nasz zespół

Projekty dla Państwa piszą między innymi:

 

Magdalena Urbańska

Specjalista w zakresie doradztwa i pozyskiwania dotacji w ramach projektów miękkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Certyfikowany koordynator projektów unijnych oraz członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Przykładowe osiągnięcia:

 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 1.5 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 1 860 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 6.1.1 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 7 200 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 6.3 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 1 970 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 7.2.1 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 4 730 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 7.3 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 1 600 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 9.1.1 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 4 750 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 9.5 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 1 100 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 8.1.1 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 2 400 000,00 zł
 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów 9.6.2 POKL – łączna kwota dofinansowania: ok. 31 200 000,00 zł

 

Liliana Bielas Kostyra

Akredytowany Konsultant KFE w ramach Europejskiego Systemu Akredytacji (nr Akredytacji 0778/AKFE/12/2011). Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych w ramach zwrotnych mechanizmów finansowych, środków Banku Rozwoju Europy, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zajmuje się projektami w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, inicjatywą JESSICA i JASPERS w zakresie projektów dużych oraz kompleksowym opracowaniem studiów wykonalności.

Przykładowe osiągnięcia:

 • Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego o Armii Krajowej w Tychach – kwota dotacji 1 927 371,46 zł;
 • Gospodarka ściekowa w Tychach – kwota dotacji: 297 792 059,00 zł;
 • Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych – kwota dotacji: 64 991,47 zł;
 • Przebudowa DK nr 1 i 86 (Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy) – kwota dotacji: 154 589 724,00 zł;
 • Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – kwota dotacji: 732 146,32 zł;
 • Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – kwota dotacji: 2 980 816,81 zł;
 • Modernizacja Infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota dotacji: 40 522 555,13 zł;
 • Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – kwota dotacji: 2 872 798,72 zł;
 • Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kultury „Andromeda” – kwota dotacji: 4 557 694,00 zł.

 

Andrzej Kołpacki

Ekspert w dziedzinie doradztwa i pozyskiwania dotacji w ramach projektów EFS z obszarów: zatrudnienie, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, edukacja. Doradca zawodowy, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, metodologii sporządzania i realizacji projektów w instytucjach rynku pracy. Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Prawo i Fundusze Unii Europejskiej. Trener i konsultant z zakresu: informacje o UE, źródła pozyskiwania środków z UE, specyfika i rodzaje projektów, sprawozdawczość i monitoring w PO KL.

Przykładowe osiągnięcia:

 • Sporządzenie wniosku i doradztwo przy aplikowaniu o środki unijne w ramach Poddziałania 8.1.2 w woj. mazowieckim „Zwolnili Cię? Oczekujesz zwolnienia? Zadbaj o swój rozwój zawodowy…” – łączna kwota dofinansowania: 1 666 623,10 zł
 • Sporządzenie wniosku i doradztwo przy aplikowaniu o środki unijne w ramach Poddziałania 6.1.1 w woj. mazowieckim „Aktywni w poszukiwaniu pracy”– łączna kwota dofinansowania: 899 222,00 zł
 • Pozyskanie środków unijnych na szkolenia komputerowe ECDL i językowe TOEIC dla 120 pracujących os. po 50 r.ż. z woj. warmińsko-mazurskiego. Poddziałanie 9.6.2 POKL „Akademia kluczowych kompetencji”
 • Pozyskanie środków z Poddziałania 9.6.3 POKL na realizację tzw. Brokeringu edukacyjnego dla 1300 os. z powiatu brzeskiego w woj. opolskim. „Akademia doradztwa edukacyjnego”
 • Opracowanie koncepcji projektu i przygotowanie wniosku o dofinasowanie z Poddziałania 7.2.1 w woj. podlaskim. „Nowe szanse – nowe możliwości”
 • Pozyskanie środków na realizację projektu z Poddziałania 6.1.1 POKL dotyczącego aktywizacji zawodowej 48 mieszkańców powiatu iławskiego w woj. warmińsko-mazurskim w wieku do 30 r.ż. „Nowy zawód przed 30-stką”
 • Pozyskanie środków unijnych na szkolenia pracowników WOPR Rzeszów w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL w woj. podkarpackim. „Kwalifikacje na fali”
 • Pozyskanie środków unijnych dla partnera Związku Młodzieży Wiejskiej na aktywizację zawodową osób do 30 r.ż. zamieszkałych w woj. lubelskim w ramach Poddziałania 7.2.1 „Nowe szanse – nowe możliwości”
 • Pozyskanie środków na szkolenia z ochrony środkowiska i IT dla mieszkańców Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków w ramach Działania 9.5 POKL w woj. świętokrzyskim. „Wiedzieć znaczy móc”

 

Anna Pietrzak

Specjalista w dziedzinie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, NFOŚiGW, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zajmuje się również sporządzaniem analiz finansowych oraz studiów wykonalności.

Przykładowe osiągnięcia:

NCBiR:

 • wniosek o dofinansowanie projektu INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech;
 • wniosek o dofinansowanie projektu celowego;
 • wniosek o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa (projekt badawczo – rozwojowy);

RPO:

 • projekt w ramach RPO WSL, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych (Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofinansowanie);
 • projekt w ramach RPO WSL, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (Studium Wykonalności oraz Wniosek o Dofinansowanie);

NFOŚiGW:

 • wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków;
 • wniosek o dofinansowanie w ramach Programu System zielonych inwestycji (GIS), część 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych;

POIG:

 • wniosek o dofinansowanie działanie 6.1. Paszport do eksportu;
 • wniosek o dofinansowanie działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
 • wniosek o dofinansowanie działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B;

POIiŚ:

 • wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 • wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;

POKL:

 • wniosek o dofinansowanie – działanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach;

inne:

 • wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizacje zadania „Polska Pomoc”;
 • wniosek o dofinansowanie w ramach 7 Programu Ramowego – Instrument Finansowy Ochrony Ludności, Zapobieganie i gotowość.

 

Ewa Błaś

Specjalista w dziedzinie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zajmuje się również sporządzaniem analiz finansowych oraz studiów wykonalności. Z ramienia naszej firmy zajmuje się projektami innowacyjnymi i inwestycyjnymi

Przykładowe osiągnięcia:

 • projekt dla firmy METALSZCZOT Szczotki Techniczne w ramach RPO WSL, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP” – konkurs nr SCP-01.02.03-012/10 – na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania technologii produkcji za pomocą wyposażenia parku maszynowego w automatyczną maszynę model ECO-PT sterowaną komputerowo;
 • projekt dla firmy STYLEHOTELS Sp. z o.o. w ramach RPO WSL, Działania 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego – konkurs nr SCP-03.01.01-013/10 – na podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku rozbudowy i adaptacji budynku przylegającego do istniejącego hotelu na nowe miejsca noclegowe;
 • projekt dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SENATOR Walecki Janusz w ramach RPO WSL, Działania 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna” – konkurs nr SCP-03.02.01-015/10 – na zagospodarowanie terenów zielonych wokół restauracji SENATOR w celu podniesienia atrakcyjności obiektu i wzbogacenia usług około turystycznych regionu śląskiego;
 • projekt dla firmy Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo – Usługowe AGA Import-Export Agnieszka Spera – Tylkowska w ramach RPO WSL – konkurs nr SCP-03.02.01-015/10 – na podniesienie atrakcyjności Jura Hotelu w Kroczycach poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno – sportowego;
 • projekt dla firmy Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach RPO WSL – konkurs nr SCP-03.02.01-015/10 – na podniesienie atrakcyjności Hotelu Klimczok Sp. z o.o. poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno – sportowego co skutkować będzie zwiększeniem ruchu turystycznego w województwie śląskim;
 • projekt dla firmy Derya Sp. z o.o. w ramach RPO WSL – konkurs nr SCP-03.02.01-015/10 – na podniesienie atrakcyjności ośrodka wypoczynkowego SAVANA w Brennej poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno – sportowego;
 • projekt dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TYLKOWSKI” Tylkowski Piotr w ramach RPO WSL, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP – konkurs nr SCP-03.02.01-016/11 – na utworzenie bazy rekreacyjno – sportowej z włączeniem rekreacji wodnej w Zawierciu celem podniesienia atrakcyjności województwa śląskiego;
 • projekt dla firmy Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach RPO WSL – konkurs nr SCP-03.02.01-016/11 – na podniesienie atrakcyjności Hotelu Klimczok Sp. z o.o. poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno – sportowego co skutkować będzie zwiększeniem ruchu turystycznego w województwie śląski;
 • projekt dla firmy „ELTRON-KABEL” SPÓŁKA JAWNA K.RUTKOWSKI, T.RUTKOWSKI w ramach RPO WSL , Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP – na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego procesy produkcyjne za pomocą modułów wraz z nowoczesnym wyposażeniem stanowisk produkcyjnych w firmie Eltron-Kabel;
 • projekt dla firmy NEOTHERM Spółka Jawna Rafał Herzyk, Ireneusz Nowak w ramach RPO WSL – konkurs nr SCP-01.02.04-018/11 – na zmianę procesu produkcyjnego styropianu, poprzez zakup urządzeń najnowszej generacji przez NEOTHERM Spółka Jawna Rafał Herzyk, Ireneusz Nowak;
 • projekt dla firmy HOTEL KLIMCZOK SP. Z O.O. w ramach RPO WSL, Działania 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego” – konkurs nr SCP-03.01.01-019/12 – na podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku zwiększenia standardu miejsc noclegowych i ogólnodostępnych Hotelu Klimczok Sp. z o.o.